Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu www.kubastasaddlery.com

provozovatel: Jakub Cába, IČO: 10831363, se sídlem Na Vrchu 583, 370 06 Srubec

 

 1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky‘‘) fyzická osoba  Jakub Cába., IČ: 10831363, se sídlem Na Vrchu 583, 370 06 Srubec (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva‘‘) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) distančním způsobem.

 

1.2. Tyto obchodní podmínky i veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších předpisů a novelizací.

 

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kubastasaddlery.com (dále jen ,,webová stránka‘‘) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají pak přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na koupi zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito obchodními podmínkami srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

 

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webového rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží vč. popisu jeho hlavních vlastností, vyobrazení a uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vymezuje právo jednostranné změny prodejních cen v závislosti na vývoji kurzu Kč k volně směnitelným měnám, změnám cen dodavatelů a vývoje tuzemské ekonomiky. Při podstatném zvýšení kupní ceny má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

2.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku stisknutím tlačítka „koupit“), dále informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako ,,objednávka‘‘).

 

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího‘‘).

 

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky prodávajícímu.   

 

2.6. Objednané zboží prodávající odesílá dle jeho dostupnosti a provozních možností v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě a není jej možno v uvedené lhůtě odeslat, je kupující o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailu.

 

2.7. Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1.           Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu proti zaplacení v hotovosti, platebními kartami – VISA Eurocard/Mastercard nebo Maestro či na dobírku. Odběr na fakturu je možný pouze v individuálních případech po předchozí domluvě s odpovědným zástupcem prodávajícího.

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Při odběru zboží na dobírku bude k ceně zboží a ceně spojené s balením a dodáním zboží připočteno doběrečné ve výši níže uvedené v závislosti na přepravní společnosti. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty službou Balík do ruky, Balík na poštu a Balíkovna či přepravní společností PPL.  V případě nákupu krmení platí, že v rámci 1 balíku může expedováno max. 25 kg krmení, tj. 1 pytel krmení (expedujeme pouze prostřednictvím České pošty). Cena přepravného je v případě objednávky na Slovensko účtována u České pošty individuálně na základě finálního rozměru a váhy odesílaného balíku, u přepravy PPL dle aktuálního ceníku.

  

3.3. V případě celkové hodnoty 1 balíku nad 5.000 Kč, po odečtení všech zákaznických slev, v rámci ČR, nebudou účtovány poplatky za přepravu, a to prostřednictvím společnosti Česká pošta, vyjma objednávek obsahujících pouze pytle s krmivem a objednávek, jejichž celková hmotnost překročí 30 kg. Cena dopravného těchto objednávek se řídí dle platného ceníku dopravy Českou Poštou. Pro objednávky pytlů s krmivem platí 1 pytel krmení = 1 balík = 1 poštovné.  V případě nadrozměrného balíku a balíku s nadváhou si prodávající vyhrazuje právo na individuální navýšení přepravného dle skutečnosti.

 

 

 1.        Dárkový poukaz

4.1. Dárkový poukaz je cenina.


4.2. Dárkový poukaz vydán fyzickou osobou „Jakub Cába“ je přenositelný.


4.3. Dárkový poukaz obsahuje jedinečný kód, který je při uplatnění nutné předložit v kamenných prodejnách u pokladny případně zadat před odesláním e-shop objednávky do kolonky Zadat slevový / dárkový poukaz. Kód dárkového poukazu je nutné ochránit. Držitel dárkového poukazu je jedinou osobou zodpovědnou za jeho použití a střežení. V případě ztráty nebo zcizení nemůže být poukaz nijak nahrazen a předložení účtenky o jejho nákupu nelze akceptovat jako náhradu.


4.4. V případě poškození nebo manipulace s dárkovým poukazem si personál prodejen vyhrazuje právo k jeho nepřijetí.


4.5. Hodnota dárkového poukazu je hodnota zadaná při jeho aktivaci při prodeji.


4.6. Dárkový poukaz lze použít opakovaně k uhrazení nákupů až do vyčerpání celkové hodnoty poukazu. Aktuální hodnota dárkového poukazu se bude odečítat při jeho využití k uhrazení nákupu zboží v kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.kubastasaddlery.com


4.7. Zbývající hodnotu dárkového poukazu lze zjistit v kamenných prodejnách nebo písemně prostřednictvím e-mailu na info@kubastasaddlery.com


4.8. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze.


4.9. Platnost dárkového poukazu je uvedena na jeho zadní straně. Po uplynutí data platnosti se poukaz stává neplatnou, ztrácí hodnotu a nebude možné jej využít v prodejnách ani na e-shopu www.kubastasaddlery.com


4.10. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit ani dobíjet její hodnotu.


4.11. Po uplynutí lhůty platnosti také nebude možné žádným způsobem vrátit peníze ani v hotovosti, ani jakýmkoli jiným platebním prostředkem.

 


4.12. Dárkový poukaz je vydáván v elektronické verzi či v podobě papírové karty dle volby zákazníka. Dárková karta vydaná elektronicky bude zákazníkovi doručena bezplatně na e-mailovou adresu, jež zákazník uvedl. Objednal-li zákazník dárkovou kartu v podobě plastové karty, bude mu účtováno také poštovné dle těchto obchodních podmínek.


4.13. Odstoupil-li zákazník jakožto spotřebitel ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení dárkové karty od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě dárkové karty distančním způsobem, pozbývá dárkový poukaz platnosti účinností odstoupení od smlouvy. Zákazník není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že již došlo, byť k částečnému uplatnění dárkové karty.

 

 1.           Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží formou jednoznačného prohlášení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu prodávajícího

 Jakub Cába., Na Vrchu 583, 370 06 Srubec nebo na elektronickou adresu prodávajícího info@kubastasaddlery.com. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat zboží a formulář odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Na webové stránce prodávajícího www.kubastasaddlery.com může kupující elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, může tak učinit i prostřednictvím jakéhokoliv jiného jednoznačného prohlášení odeslanému prodávajícímu. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od něj obdržel a současně náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího prodávajícím nabízeného způsobu dodání zboží. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V případě platby dárkovou poukázkou bude kupujícímu vrácena kupní cena opět formou dárkové poukázky – vyplacení dárkové poukázky formou hotovosti či převodem na účet není možné.  Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží dodá nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.  

 

PROSÍME ZÁKAZNÍKY: PRO ZAJIŠTĚNÍ RYCHLÉHO VYŘÍZENÍ PŘIKLÁDEJTE SPOLEČNĚ S VRACENÝM ZBOŽÍM TAKÉ INFORMACE O POŽADOVANÉM ÚKONU (vrácení peněz, výměna atd.) SPOLEČNĚ SE JMÉNEM, NA KTERÉ BYLO ZBOŽÍ KOUPENO. (stačí ručně psaný lístek).

 

 

5.2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

-             na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

-             o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

-             o dodávce krmení, krmných a vitamínových doplňků či kosmetice a jiných chemických prostředků

-             o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

-             o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

-             o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

-             o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

5.3. Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 1.           Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

  

 1. Práva z vadného plnění (reklamace zboží)

7.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Práva z vady se uplatňují u prodávajícího písemně (na reklamačním listu) na adrese Jakub Cába, Na Vrchu 583, 370 06 Srubec nebo prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího info@kubastasaddlery.com. V písemné reklamaci uvede kupující zejména důvod reklamace, popis závady zboží, přiloží kopii daňového dokladu (faktury) o koupi zboží, číslo svého bankovního účtu, na který by mu mělo být vráceno plnění (zaplacená kupní cena) v případě kladného vyřízení reklamace, kterou nelze řešit jiným zákonem přípustným způsobem, reklamované zboží zašle kompletní, nikoli jen jeho část, a to v obalu přiměřeném povaze zboží.  

7.2. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

 

7.3. Kupující nemůže uplatnit právo z vady u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

7.4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Obč. zák. , může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

7.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

7.6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.  V případě nevyzvednutí reklamace do 6 měsíců od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné ve výši 50,- Kč za den.

 

7.8. Ochranu spotřebitele při prodeji zboží v obchodě nelze uplatňovat, je-li zboží zakoupené kupujícím podnikatelem na IČ a při uzavírání smlouvy je tak zřejmá souvislost s podnikáním – dle zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák . Na výrobek zakoupený na IČ neplatí standardní 24 měsíční záruka, kterou mají ze zákona spotřebitelé. Prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je navíc (na rozdíl od spotřebitele) povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu prodejci vytknout. Lhůta pro vyřízení reklamace není zákonem taxativně stanovena. Zákon (§ 2106 odst. 2, § 2107 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák.) prodejci určuje k odstranění vady přiměřenou lhůtu dle povahy vady. Uvede-li kupující v objednávce své IČ v případě uzavření smlouvy přes internet, není možné dle § 419 a § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák. využít práva odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo platí opět jen pro spotřebitele. 

 

 1.           Další práva a povinnosti smluvních stran

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

 

8.3. Vybrané zboží je možné rezervovat po dobu 5 pracovních dnů. Rezervovat nelze zboží v likvidaci nebo ve slevě. Rezervace nad 5 pracovních dnů jsou možné pouze proti nevratné záloze ve výši 10% z prodejní ceny zboží.

 

8.4. Objedná-li si kupující zboží, které není ve standardní nabídce kamenných prodejen a internetového obchodu Kubašta Saddlery, případně má-li být zboží vyrobeno na základě individuálních požadavků kupujícího, je kupující povinen uhradit předem nevratnou částku ve výši 30 % z kupní ceny zboží. Tato částka musí být kupujícím uhrazena současně s objednávkou zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

 

8.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

8.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

9.          Doručování

  1. 9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském učtu.

     

   9.2. Zpráva je doručena :

  a)      V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

  b)      V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.

  c)      V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky adresátem, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

  d)      V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

  1.  

   1. Závěrečná ustanovení

   10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

    

   10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

    

   10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

   10.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.11 2021

    

   Ve Srubci dne 9. 11. 2021